Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

23 listopada 2015
ISO 9001:2015

ISO 9001 Systemy zarządzania jakością

 

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

 

Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:

 

 1. Zorientowanie na klienta: pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów i dlatego należy starać się jak najpełniej zrozumieć ich oczekiwania.
 2. Przywództwo: kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju, określa spójne cele jakościowe oraz tworzy środowisko wewnętrzne, sprzyjające osiąganiu podstawowych celów.
 3. Zaangażowanie ludzi:  najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie. Dlatego należy dokładać wszelkich starań aby w organizacji mogli w pełni realizować swoje uzdolnienia.
 4. Podejście procesowe: skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Dlatego należy zidentyfikować i opisać wszystkie procesy realizowane w organizacji, określić ich sekwencje i wzajemne oddziaływania, metody  wspomagające ich prawidłowy przebieg oraz kryteria pozwalające na ich skuteczne monitorowanie i nadzorowanie.
 5. Systemowe podejście do zarządzania: zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami.
 6. Ciągłe doskonalenie: stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów.
 7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji: podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych
  i informacji.
 8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami: tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.

 

W październiku 2015 zostało opublikowane nowe wydanie normy PN-EN ISO 9001:2015-10 (wersja angielska).

 

W ciągu 3 lat wszystkie organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania jakością mają obowiązek wdrożyć nowe wymagania ISO 9001:2015.

 

Podstawowe zmiany w nowej edycji normy:

 

 • Zmiana struktury normy (10 rozdziałów)
 • Skoncentrowanie się na przywództwie
 • Podejście oparte na ryzyku
 • Większy nacisk na zarządzania  w oparciu o cele
 • Mniejsza nakazowość wymagań

 

ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego

 

Międzynarodowa norma przeznaczona dla wszystkich organizacji przykładających wagę do ochrony środowiska naturalnego i chcących podkreślić swoją odpowiedzialność za to środowisko. Zarządzanie  środowiskowe  obejmuje  planowanie,  sterowanie,  nadzór  i  doskonalenie wszystkich działań organizacji w zakresie ochrony środowiska.

 

Celem wdrożenia normy ISO 14001 jest doprowadzenie  do  poprawy  funkcjonowania  organizacji w obszarze środowiska oraz zminimalizowanie  jej  negatywnego  oddziaływania  na to środowisko.

 

Podstawowym elementem jest spełnienie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz identyfikacja aspektów środowiskowych czyli  elementów działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem.

Zgodnie  z  wymaganiami normy ISO 14001 organizacja powinna prowadzić swe działania operacyjne w ustalonych warunkach, tzn. zgodnie z założeniami polityki środowiskowej, ustalonymi celami i zadaniami. Na sterowanie operacyjne składają się wszystkie działania podejmowane przez organizację mające na celu zminimalizowanie jej negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Organizacja jest więc zobowiązana do wdrożenia procedur  operacyjnych i instrukcji  określających  zasady  postępowania  w  odniesieniu  do zidentyfikowanych  znaczących  aspektów  środowiskowych. Zazwyczaj są to procedury  takie jak:

 

 • Zarządzanie emisjami zanieczyszczeń do powietrza
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
 • Utrzymywanie ruchu
 • Postępowanie z odpadami
 • Nadzór nad dostawcami usług
 • Magazynowanie wyrobów gotowych
 • Projektowanie i rozwój

 

oraz instrukcje operacyjne związane z powyższymi procedurami, takie jak np. instrukcja etykietowania wyrobów.

 

Oprócz procedur i instrukcji w ramach sterowania operacyjnego funkcjonują najczęściej zapisy w formie np. rejestrów odpadów, wyników  pomiarów emisji, stwierdzonych przekroczeń poziomów dopuszczalnych i inne.

 

We wrześniu 2015 zostało opublikowane nowe wydanie normy PN-EN ISO 14001:2015-09 (wersja angielska).

 

Podstawowe zmiany w nowej edycji normy:

 

 • Rozszerzenie zarządzania środowiskowego o cały okres cyklu życia produktu
 • Ujęcie danych środowiskowych jako danych wejściowych do procesu projektowania i rozwoju
 • Zarządzanie ryzykiem i szansą, rozszerzenie zasad komunikacji
 • Konieczność określenia kryteriów i wskaźników celem analizy i określania wpływu na środowisko
 • Konieczność ustalenia, co, jak i kiedy należy monitorować i mierzyć

 

 

Normy zarządzania serii ISO

SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA