Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

09 października 2020
Instrukcja (instrukcje) eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP). Konieczność dostosowania do nowych przepisów

 

 

 

Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy

 

Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo miały wejść w życie 26 marca 2020 r., jednak ze względu na wybuch pandemii termin ten odroczono o 6 miesięcy. Z kolei pod koniec września termin ten wydłużono o kolejny jeden miesiąc. Zatem nowe przepisy wejdą w życie 26 października 2020.

Przepisy nowego rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych.

 

Urządzeniami energetycznymi wg Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) są: urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

 

Nowe przepisy skupiają się w głównej mierze na zmianie wymagań co do instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. 2019 poz. 1830) instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy muszą spełniać poniższe wymagania:

 

§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w szczególności:

1) charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;

3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;

4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;

6) wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

7) wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;

9) organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;

10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;

11) wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji, o której mowa w ust. 1.

 

oraz

 

§ 33. Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w szczególności:

1) wskazanie pracodawcy lub pracodawców wraz z zakresem ich odpowiedzialności;

2) określenie funkcji: a) poleceniodawcy wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji oraz zakresem upoważnienia do wydawania poleceń pisemnych b) koordynującego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków, c) dopuszczającego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków, d) kierującego zespołem wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków;

3) określenie zasad: a) wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji, jakie posiada, b) rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych, c) łączenia funkcji przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, d) ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego obecność napięcia, e) rejestrowania czynności i wymagań organizacji prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 1–5;

4) określenie wykazu prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi zgodnie z § 6 ust. 3;

5) określenie zasad organizacji i nadzoru prac, o których mowa w § 6;

6) określenie warunków i nadzoru bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego zgodnie z § 23 ust. 5;

7) określenie zasad organizacji oraz narzędzi i środków ochronnych, które stosuje się podczas prowadzenia prac pod napięciem, zgodnie z § 23 ust. 6 i 7, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;

8) określenie zasad organizacji wykonywania prac na dwóch poziomach równocześnie, zgodnie z § 13, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;

9) określenie wzoru polecenia pisemnego;

10) określenie rodzaju zmian, jakie mogą być wprowadzone w poleceniu pisemnym wykonania prac eksploatacyjnych, i trybu ich wprowadzenia.

 

Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy

 

Nasza firma wychodzi naprzeciw Waszym potrzebom i oferuje opracowanie Instrukcji eksploatacji dla użytkowanych w Waszych firmach urządzeń, jak również Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych dla wskazanych obszarów.

 

Nasze doświadczenie pozwala nam również zaoferować Państwu przeprowadzanie audytów, mających na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz zużycia i kosztów energii  przez Państwa przedsiębiorstwo,  co gwarantuje znaczne obniżenie kosztów generowanych w audytowanych obszarach.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.g123.pl

 

 

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy

SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA