Sprawozdanie roczne ADR

Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:


a) wojewódzkiemu  inspektorowi  transportu  drogowego  właściwemu  zewzględu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  uczestnika  przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarówniebezpiecznych,


b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,


c) dyrektorowi urzędu  żeglugi  śródlądowej  właściwemu  ze  względu  na siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  uczestnika  przewozu  towarów  niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

 

Kara za nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania  z  działalności  uczestnika  przewozu  towarów niebezpiecznych wynosi odpowiednio:

 
1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni - 200 złotych


2) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni - 2000 złotych


3)  jeżeli  od  ustawowo  określonego  terminu  przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące - 5000 złotych

 

Tym samym zachęcamy do terminowego przesyłania sprawozdań, a naszych Klientów do dostarczenia danych potrzbnych do opracowania sprawozdania.

Instrukcja (instrukcje) eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP). Konieczność dostosowania do nowych przepisów
26 stycznia 2016

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94