SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA

Sprawozdanie roczne ADR

Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:


a) wojewódzkiemu  inspektorowi  transportu  drogowego  właściwemu  zewzględu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  uczestnika  przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarówniebezpiecznych,


b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,


c) dyrektorowi urzędu  żeglugi  śródlądowej  właściwemu  ze  względu  na siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  uczestnika  przewozu  towarów  niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

 

Kara za nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania  z  działalności  uczestnika  przewozu  towarów niebezpiecznych wynosi odpowiednio:

 
1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni - 200 złotych


2) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni - 2000 złotych


3)  jeżeli  od  ustawowo  określonego  terminu  przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące - 5000 złotych

 

Tym samym zachęcamy do terminowego przesyłania sprawozdań, a naszych Klientów do dostarczenia danych potrzbnych do opracowania sprawozdania.

ISO/TS 22163 (IRIS)
26 stycznia 2016

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94