Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

16 listopada 2015
ADR

W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne

 

Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego przewozu tego typu towarów.

 

Zasady transportu materiałów niebezpiecznych regulują przepisy prawne, których znajomość jest niezbędna do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia procesu transportowego. Dlatego też wymogi prawne nakładają na przedsiębiorstwa zajmujące się załadunkiem, przewozem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa (DGSA).  

 

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym jest osobą, która poprzez swoje działania ułatwia, zgodnie z istniejącymi wymaganiami oraz zachowaniem środków bezpieczeństwa, prowadzenie działalności związanej z przewozem towarów niebezpiecznych. Do typowych zadań DGSA należy:

 

 • bieżące doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych,
 • sporządzanie raportów powypadkowych,
 • sporządzanie planów ochrony,
 • dobór warunków transportu (opakowania, środków transportu, niezbędnego wyposażenia, oznakowania, itp.),
 • stosowanie wyłączeń (uproszczenie sposobu przewozu niektórych materiałów),
 • szkolenia pracowników,
 • wprowadzanie procedur kontrolnych mających na celu sprawdzanie czy przewóz realizowany jest zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kara za brak doradcy wynosi 5000 zł. Wyznaczając doradcę nie tylko spełnicie Państwo spoczywający na Was obowiązek (tym samym unikając kosztownej kary), ale również dacie dowód Waszej odpowiedzialności za otaczające środowisko i bezpieczeństwo ludzi. Nie bez znaczenia jest też możliwość rozszerzenia działalności o przewóz materiałów niebezpiecznych przez firmy, które nie oferowały dotychczas tego typu usług swoim klientom.

 

Doradca pokaże Państwu, że transport ADR wcale nie musi być „niebezpieczny” a na pewno zwiększy konkurencyjność Waszej firmy.

 

Podstawy prawne.

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych:

 

Art. 15.

 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

 

 

Art. 16.

 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, (…)

 

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

 

Art. 41.

 1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem
  i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1.

 

 

ADR 2015:

 

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczeństwa

1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

 

ADR - Materiały niebezpieczne

SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA